AVÍS LEGAL
ADELA XIRAU SERRA té la seva seu a Terrassa (08222), al c/de la Rectoria 28, amb NIF 46.3179.215-S. En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’identifica. Les dades de caràcter personal que, si escau, es demanin per a la prestació dels serveis disponibles al lloc web www.adelaxirau.cat, seran tractades de conformitat amb la nostra política de privacitat. El règim aplicable als cookies que es puguin utilitzar es regula en la nostra Política de Cookies.
Tot usuari que es registri i/o contracti en www.adelaxirau.cat es subjecta a les condicions generals d’ús del lloc web, i a les condicions generals de contractació del servei o producte que en cada cas es contracti.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
La present Política de Privacitat regula tant el tractament de dades de caràcter personal que ADELA XIRAU SERRA realitza en qualitat de responsable del tractament, com el règim de protecció de dades aplicable als serveis prestats per ADELA XIRAU SERRA quan actua en qualitat d’encarregada del tractament dels dades que els usuaris tracten en els seus serveis. En tots dos casos, tant si ADELA XIRAU SERRA actua com a responsable o com a encarregada del tractament, es compleix estrictament amb les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i es manté un absolut respecte per les dades i privacitat dels usuaris.

Aquesta política és permanentment accessible a través de l’enllaç habilitat al lloc web, denominat «AVÍS LEGAL», i pot actualitzar-se en qualsevol moment, bé com a conseqüència d’un canvi normatiu o bé per modificar la configuració dels serveis o el tipus de negoci desenvolupat . Les modificacions que impliquin canvis en la prestació del servei contractat, o requereixin del consentiment dels interessats, es comunicaran amb una antelació de trenta dies naturals perquè els interessats puguin manifestar la seva oposició al tractament de les seves dades segons el canvi descrit, o perquè els clients puguin adoptar les mesures que considerin oportunes en relació a la modificació comunicada. Si transcorregut el termini proporcionat l’usuari accedeix de nou als seus serveis o no comunica la seva oposició, s’entendran acceptades les noves condicions.
Els termes i condicions que més endavant s’indiquen, regulen l’accés i l’ús a totes i cadascuna de les pàgines web localitzables sota el domini «www.adelaxirau.cat», i els seus respectius subdominis i subdirectoris (el «Lloc Web») , propietat de ADELA XIRAU SERRA, en nom de ADELA XIRAU SERRA (en endavant, ADELA XIRAU SERRA), amb domicili a efectes de notificacions al c/de la Rectoria 28, 08222 – Terrassa (Barcelona) i amb NIF 46.3179.215-S.
L’accés al lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l’adhesió plena i sense reserves a les condicions generals que s’exposen a la versió publicada en el moment que l’usuari accedeixi al mateix.
Si l’usuari decideix no acceptar les condicions vigents se d’accedir al Lloc Web i / o utilitzar els continguts i / o serveis que s’hi disponibles

1. CONDICIONS GENERALS

1.1. OBJECTE
Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions Generals s’entendrà com a lloc web:

a) L’aparença externa (o «look and feel») de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica (és a dir, l’arbre de navegació).

b) Els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, aquells textos, imatges, sons, bases de dades, productes multimèdia, interpretacions, execucions artístiques, fixacions, fotografies, senyals de radiodifusió, i en general, totes aquelles creacions i objectes expressats per qualsevol mitjà o suport, actualment conegut o que s’inventi en el futur siguin, o no, objecte de protecció per l’ordenament jurídic vigent en matèria de propietat intel·lectual, industrial o per qualsevol altres sistemes jurídics anàlegs (els «Continguts») i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau ofereixi als usuaris (els «serveis»).

ADELA XIRAU SERRA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i serveis que s’hi incorporen. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment ADELA XIRAU SERRA pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol dels Continguts i / o Serveis que s’integren en el Lloc Web.

2. CONDICIONS PARTICULARS

L’accés i la utilització de certs continguts i / o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions pròpies, avisos legals, directrius i reglaments d’ús que, prèviament posats en coneixement de l’usuari, i segons els casos, substituiran, completaran i / o modificaran les condicions Generals aquí recollides (en endavant, les «Condicions Particulars»). L’accés i la utilització d’aquests continguts i / o serveis implicarà, per tant, la plena adhesió a les condicions particulars que els regula en la versió publicada en el moment que l’usuari accedeixi als mateixos, quedant les Condicions Particulars incorporades automàticament a les presents Condicions Generals.
En cas de contradicció entre els termes i condicions manifestats en les condicions generals i les condicions particulars, prevaldran sempre i en tot cas, els termes acordats en aquest últim instrument respecte d’aquells termes incompatibles i tan sols respecte d’aquells continguts i / o serveis sotmesos a aquesta regulació específica.

2.1. ACCÉS A CONTINGUTS I SERVEIS LLOC WEB
Per a l’accés al Lloc Web l’usuari ha de:
• Comptar amb un accés a la xarxa, ja sigui directament o bé indirectament a través dels dispositius d’accés;
• Abonar les tarifes d’accés i connexió corresponents i tenir l’equip i els sistemes informàtics necessaris per realitzar la connexió a la xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.
Per al correcte accés, visualització i implementació de determinats continguts i serveis del lloc web, l’usuari podrà necessitar la descàrrega en els seus equips informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. Aquesta instal·lació correrà a càrrec de l’usuari, declinant ADELA XIRAU SERRA qualsevol tipus de responsabilitat que d’això es pogués derivar.
L’usuari s’obliga a no accedir als Continguts i / o Serveis del Lloc Web per altres mitjans que no sigui la interfície de pantalla que ADELA XIRAU SERRA proporciona per accedir-hi.

2.1.1. Registre
ADELA XIRAU SERRA podrà exigir per a l’accés a determinats continguts i / o serveis l’enviament d’un formulari d’alta o formulari de contacte. L’usuari, en aquest cas, haurà de proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l’usuari s’obliga a:
Facilitar les dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i actualitzar les dades de registre perquè aquests continuïn sent veraces, exactes i completes.

2.1.2. Informació sobre cookies
El lloc web pot utilitzar cookies, petits fitxers de text amb informació sobre la seva navegació en aquest lloc, el principal objectiu és millorar l’experiència de l’usuari a la web.
En continuar la mera navegació i / o utilització de les funcionalitats del lloc web, l’usuari accepta – en funció de la configuració que hagi seleccionat sobre les opcions de privacitat facilitades per la seva navegador – la instal·lació de les cookies utilitzades en aquest lloc web i que es descriuen a la pàgina anteriorment indicada.

2.1.3. Normes d’ús del lloc web
L’usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i els Continguts i / o Serveis que s’hi incorporen de forma diligent i correcta. Així mateix, l’usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web:
• Per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats a l’ordre públic establert i amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant ADELA XIRAU SERRA qualsevol responsabilitat que de tot això es pogués derivar.
• L’usuari reconeix i accepta que l’ús del Lloc Web i els Continguts i / o Serveis del mateix serà efectuat amb finalitats estrictament personals, privats i particulars.
• Queda expressament prohibit que l’usuari autoritzi a tercers l’ús, total o parcial del lloc web o que introdueixi i / o incorpori com, o en, una activitat empresarial pròpia els Continguts i / o Serveis en ell incorporats.
• Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els usuaris puguin beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels Continguts i / o Serveis o del Lloc Web en si.
• L’usuari es compromet a no danyar, inutilitzar o deteriorar els equips i sistemes informàtics o equips de telecomunicacions de ADELA XIRAU SERRA o de qualsevol tercer, ni els continguts incorporats i / o emmagatzemats en els mateixos.
• L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts i serveis de qualsevol manera que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi per part d’altres usuaris.
• L’usuari s’obliga a no modificar els equips i sistemes de ADELA XIRAU SERRA de cap manera, ni a utilitzar versions d’equips i sistemes modificades per tal d’obtenir accés no autoritzat a qualsevol Servei i / o contingut del lloc web.
• L’usuari s’obliga a no interferir ni interrompre l’accés i utilització del lloc web, servidors o xarxes connectats al mateix, o incomplir els requisits, procediments i regulacions de la política de connexió de xarxes.

2.1.4. Garanties i responsabilitat
Llevat que la Llei determini expressament el contrari, o indicació expressa en contra, l’usuari reconeix i accepta expressament que ADELA XIRAU SERRA no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita sobre el lloc web, o els continguts i serveis que en ell s’incorporen, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu:
• La disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc Web, els continguts i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el lloc web o a aquelles des de les quals es presten els Serveis.
• Els nivells de qualitat, interoperativitat i funcionalitat del lloc web, així com dels serveis i / o continguts que incorpora.
• La interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al Lloc Web i els Continguts i / o Serveis que incorpora.
• L’adequació per a un propòsit particular del Lloc Web i dels Serveis o Continguts incorporats en el mateix.
• La certesa, integritat, exactitud i / o actualització dels continguts, serveis, productes, textos, gràfics, enllaços o qualsevol altre element incorporats en el Lloc Web, així com els resultats que es puguin obtenir de l’accés i / o ús d’aquest lloc web o dels seus continguts.

ADELA XIRAU SERRA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquest lloc web, així com per la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels continguts.
L’accés no autoritzat i l’alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través del lloc web o dels serveis que ofereix al respecte.
L’absència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc Web, dels Serveis i dels Continguts té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat, per la qual cosa adoptarà totes aquelles mesures que siguin necessàries a l’efecte de minimitzar els riscos, incloent l’adopció de les mesures de seguretat que siguin necessàries per garantir procediments antivirus i de recuperació de dades. Així doncs, llevat que la llei imposi expressament el contrari i exclusivament amb la mesura i extensió que ho imposi, ADELA XIRAU SERRA no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte de l’accés i ús del Lloc Web o dels Continguts i / o Serveis que en ell s’incorporin.

2.1.4. Força major
Sense perjudici de l’anterior, ADELA XIRAU SERRA no serà responsable dels retards o fallades que es produeixin en l’accés, funcionament i operativitat del Lloc Web, els seus Continguts i / o Serveis, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament del mateix, quan tinguin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals com terratrèmols, inundacions, rajos o incendis, situacions de força major, situacions d’urgència extrema com ara guerres, operacions militars, disturbis civils, vagues, tancaments patronals o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta.

2.1.5. Consentiment de l’usuari
En remetre les dades a través de qualsevol mitjà, i en concret en completar el formulari i fer clic per enviar les dades, l’usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament les Condicions Legals de ADELA XIRAU SERRA i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats informades i serveis que presta ADELA XIRAU SERRA.

2.1.6. Seguretat
ADELA XIRAU SERRA ha adoptat i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació de conformitat amb el que estableix la legislació vigent i els estàndards de qualitat existents en el sector, per tal de garantir al màxim la seguretat i confidencialitat de les comunicacions . ADELA XIRAU SERRA garanteix que existeixen controls per prevenir l’obertura de bretxes en la seguretat o altres conseqüències negatives, adoptant les mesures organitzatives i els procediments tècnics més adients per tal de minimitzar aquests riscos. No obstant això, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Les xarxes utilitzades a Internet no són segures i qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà pot ser interceptada o modificada per persones no autoritzades. No obstant això, ADELA XIRAU SERRA adverteix que l’estat actual de la tècnica no garanteix la no vulneració dels sistemes de seguretat o de la inviolabilitat de les comunicacions quan aquests són transportats a través de qualssevol xarxes de telecomunicació. Així doncs, ADELA XIRAU SERRA no pot garantir la plena privacitat i seguretat de la utilització del Lloc Web i dels Continguts i / o Serveis i, en particular, que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies del ús que els usuaris fan del lloc web i dels Continguts i / o Serveis.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I ALTRES DRETS

3.1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest lloc web, així com els continguts, serveis i elements que en ell s’integren en el mateix, són propietat o es troben sota el control de ADELA XIRAU SERRA, estant protegits, sense cap limitació, per les lleis de propietat intel·lectual i industrial del Regne d’Espanya i pels tractats i convenis internacionals que puguin ser aplicables.
ADELA XIRAU SERRA és la titular exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats en favor de ADELA XIRAU SERRA, tots els drets sobre qualsevol Continguts, Serveis o elements de la seva propietat que s’incorporessin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:
• Aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web;
• L’arquitectura de navegació, els codis font de les pàgines web, fotografies, programes d’ordinador, base de dades, tecnologia, logotips i signes distintius.

3.2. LLICÈNCIES SOBRE LA PROPIETAT
L’usuari reconeix que en virtut d’aquestes Condicions Generals, ADELA XIRAU SERRA no cedeix ni transfereix a l’usuari cap dret sobre la seva Propietat, o sobre qualsevol propietat de terceres parts. ADELA XIRAU SERRA només autoritza l’usuari l’accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats en les presents Condicions.
ADELA XIRAU SERRA autoritza els usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els Serveis i visualitzant els Continguts que allí s’incorporin.
Els usuaris no estan autoritzats per a copiar, distribuir (incloent correus electrònics i Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, en qualsevol altra forma desplegar activitats que comportin l’ús comercial del lloc web, les seves pàgines, Continguts o elements que l’integren, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que consti l’exprés consentiment, atorgat per escrit, del legítim titular dels drets d’explotació.
L’accés, visualització i, en el seu cas, descàrrega dels Continguts i / o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.
ADELA XIRAU SERRA es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre els mateixos.

4. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents Condicions generals d’ús i la resta de condicions legals del lloc web es regiran per la legislació espanyola.
Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació dels serveis i continguts de ADELA XIRAU SERRA i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix, ADELA XIRAU SERRA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Terrassa, Espanya.

PROTECCIÓ DE DADES
ADELA XIRAU SERRA garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals (en endavant LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
ADELA XIRAU SERRA tracta les dades de forma lleial i lícita; únicament tracta les dades que considera adequats, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals els obté, i no els utilitza per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades han estat recollides.

2. VERACITAT
Els usuaris del lloc web www.adelaxirau.cat (des d’ara, els usuaris) són responsables de la veracitat i actualitat de les dades que proporcionen a ADELA XIRAU SERRA, considerant exactes i actuals les dades facilitades per ells mateixos. Els usuaris poden modificar i / o actualitzar les seves dades, i les seves preferències sobre el tractament de les dades facilitades, a través de la configuració de les opcions que es trobin disponibles a l’ àrea “Contacte».

3. INFORMACIÓ
A l’efecte del compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se l’informa que les dades facilitades per vostè, incloent l’adreça IP de l’equip des del que accedeix, seran incloses en un fitxer propietat de ADELA XIRAU SERRA, amb NIF 46.3179.215-S., amb domicili a efectes de notificacions a Terrassa (08221) c/ La Rasa 29 Bis, Baixos 2, i usades únicament per al seguiment de les estadístiques d’accés.

ADELA XIRAU SERRA, en qualitat de responsable del tractament, informa que tant les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris en omplir contacte com aquells que proporcionin per contractar qualsevol dels serveis oferts en www.adelaxirau.cat o per resoldre qualsevol incidència que es comuniqui per qualsevol dels mitjans de contacte disponibles (telèfon, xat o correu electrònic), s’incorporen o poden incorporar-se a un fitxer de la seva titularitat, degudament inscrit en el Registre habilitat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i que seran tractats de conformitat amb els termes previstos en aquesta política de privacitat.
Per accedir i / o navegar pel lloc web de www.adelaxirau.cat no cal aportar cap dada. El caràcter obligatori de la resposta a les preguntes que es plantegen, o de les dades que se sol·liciten a través del lloc web, s’indica mitjançant la incorporació d’un asterisc (*) a continuació de la pregunta o camp del formulari. En cas de no proporcionar les dades requerides no serà possible prestar el servei o funcionalitat sol·licitats.

4. FINALITAT
ADELA XIRAU SERRA únicament tractarà les dades personals proporcionades pels usuaris d’acord amb les finalitats descrites en aquesta Política i en les Condicions Generals de Contractació dels serveis contractats pels usuaris, les quals s’enumeren amb caràcter merament enunciatiu a continuació:

ADELA XIRAU SERRA utilitza les dades de contacte proporcionades pels usuaris per enviar-los, per mitjans electrònics o no, informació sobre les millores que va implementant en els serveis que aquests han contractat, i per mantenir-los informats sobre les novetats que considera que poden ser del seu interès (ofertes i promocions). ADELA XIRAU SERRA és absolutament contrària a la pràctica del spamming: l’usuari és qui decideix -i autorització si vol rebre o no aquest tipus de comunicacions, i, per tant, acceptant les condicions generals de ADELA XIRAU SERRA i la present Política, o bé al sol·licitar informació d’aquest tipus per qualsevol dels mitjans de contacte previstos a la web.

ADELA XIRAU SERRA conserva les dades de trànsit i localització generats en el marc de la prestació dels serveis de comunicacions electròniques contractats pels usuaris, a disposició de les autoritats competents durant el termini legalment establert, de conformitat amb la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions. Aquestes dades no s’utilitzen amb fins de promoció comercial.

Contacte: les dades rebudes per qualsevol dels mitjans i / o canals de contacte indicats en el lloc web, s’utilitzen per contactar i / o gestionar la sol·licitud o incidència comunicada.

Les cookies que utilitza ADELA XIRAU SERRA són anònimes i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari.

5. CONSENTIMENT
Els usuaris consenten el tractament de les seves dades en els termes anteriorment indicats mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat de ADELA XIRAU SERRA, o en enviar informació o utilitzar qualsevol dels mitjans de contacte que preveu en el lloc web www.adelaxirau.cat, o en contractar el servei específic que exigeixi el tractament d’acord amb les condicions generals de contractació del servei que correspongui. Els usuaris han d’abstenir de proporcionar dades de caràcter personal d’altres interessats, llevat que disposin de la pertinent autorització, segons la qual aquests interessats hauran estat prèviament i degudament informats sobre el contingut de la present Política de Privacitat i, en concret, que consenten que les seves dades siguin facilitades a ADELA XIRAU SERRA per ser tractades d’acord amb les finalitats que corresponguin, així com que poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (en endavant, denominats conjuntament ARC) en els termes descrits en aquesta mateixa política. En qualsevol cas, ADELA XIRAU SERRA cancel·lar les dades registrades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van demanar, podent conservar -degudament bloquejats- durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d’una relació o obligació jurídica o de l’execució d’un contracte o de l’aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l’interessat.

6. CESSIÓ
ADELA XIRAU SERRA no cedeix dades a tercers, llevat que una llei o una norma comunitària disposin el contrari, o si és necessari per a la prestació del servei contractat. En aquest cas, únicament comunica les dades imprescindibles per gestionar la petició dels usuaris i de prestar els serveis contractats, de manera que la cessió respon a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica existent entre els interessats i ADELA XIRAU SERRA, el desenvolupament, compliment i control impliquen necessàriament la connexió de les dades i que inclou la transmissió necessària dels mateixos. En cas que un usuari deixi un comentari o interaccioni socialment amb el lloc web de www.adelaxirau.cat o en les xarxes socials en les que aquesta és present, ha de tenir present que les seves dades seran publicats en l’entorn en el qual actuï, és dir, estarà autoritzant expressament la comunicació de les seves dades -associats a l’acció que realitzem a la resta d’usuaris que accedeixen al lloc web o xarxa social.

7. REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ADELA XIRAU SERRA en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

8. DRETS
Els interessats poden exercir els seus drets ARCO, i revocar el consentiment prestat per als tractaments i / o cessions de les seves dades, en qualsevol moment sol·licitant-ho per correu postal dirigit a ADELA XIRAU SERRA, en la següent adreça: c/de la Rectoria 28, 08222- Terrassa (Barcelona) o bé, enviant un correu electrònic a adela@adelaxirau.cat En tot cas, haurà d’acompanyar la sol·licitud d’una còpia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades.

9. ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
No es considera cessió de dades, l’accés i / o tractament de dades de caràcter personal que siguin responsabilitat dels usuaris de ADELA XIRAU SERRA quan aquests siguin necessaris per a l’adequada prestació dels serveis que aquests han contractat. En aquests casos, ADELA XIRAU SERRA tindrà la condició d’encarregat del tractament de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. El règim de protecció de dades aplicable a aquests tractaments es regula tant en la present Política, com a les Condicions Generals de Contractació del Servei corresponent.

10. LEGITIMACIÓ
L’usuari que contracti el servei (en endavant, persona contractant), o si s’escau, la tercera entitat que decideixi sobre la finalitat, context, ús i tractament de les dades personals, són els únics responsables de les dades que s’allotgen en els serveis de ADELA XIRAU SERRA. ADELA XIRAU SERRA tracta la informació allotjada en els seus serveis exclusivament per compte de la persona contractant en els termes i condicions estipulats en el Contracte Principal. La persona contractant, o la tercera entitat a la qual aquesta li estigui prestant un servei tractant dades de què aquella és responsable, manifesten que són titulars de fitxers que contenen dades de caràcter personal recollides legalment i que, en virtut dels serveis contractats a ADELA XIRAU SERRA, autoritza el seu tractament, en la mesura que sigui necessari per a la prestació dels mateixos.

11. OBLIGACIONS
En aquells casos en què, ADELA XIRAU SERRA pogués tenir accés a les dades, es compromet a no aplicar, utilitzar, o revelar les dades tractades amb fins diferents dels que es deriven del Contracte Principal. ADELA XIRAU SERRA únicament tractarà les dades contingudes en els seus serveis per a executar els serveis contractats per compte de la persona contractant en atenció a les instruccions que li indiqui i, en cap cas, els utilitzarà per a finalitats diferents a les acordades en el contracte Principal. ADELA XIRAU SERRA no comunicarà ni permetrà l’accés a les dades tractades a cap tercer, ni tan sols per conservar, llevat que: en el Contracte Principal s’estableixi el contrari, o la comunicació sigui necessària per a la prestació dels serveis contractats o que la cessió sigui imposada per una norma amb rang de llei. En aquest sentit, la persona contractant autoritza expressament a ADELA XIRAU SERRA, en contractar qualsevol dels serveis disponibles en el lloc web www.adelaxirau.cat, a subcontractar totes les entitats sigui necessari per a la correcta prestació dels serveis detallats en el Contracte Principal. Les entitats així subcontractades tindran la condició d’encarregat del tractament, es veuran sotmeses a les mateixes regles de protecció de dades i confidencialitat que ADELA XIRAU SERRA i regularan la seva relació amb ADELA XIRAU SERRA de conformitat amb la normativa sobre protecció de dades.

12. SEGURETAT
ADELA XIRAU SERRA ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Concretament, les mesures associades al nivell de seguretat mitjà per a fitxers i / o tractaments automatitzats, de conformitat amb el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. ADELA XIRAU SERRA únicament proporciona la infraestructura tècnica.

13. CONSERVACIÓ
ADELA XIRAU SERRA conservarà les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés per raó del servei prestat, així com qualsevol suport o document en què constin, durant el temps en què estigui vigent el Contracte principal o mentre així ho disposi una llei. No obstant això, ADELA XIRAU SERRA podrà conservar les dades i informació tractada, degudament bloquejades, en el cas que es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb la persona contractant. La destrucció de la informació es realitzarà sense necessitat d’emetre comunicació formal o certificació alguna en la qual es manifesti que la mateixa ha estat portada a terme.

14. CONFIDENCIALITAT
ADELA XIRAU SERRA es compromet a mantenir el secret professional respecte de les dades a les quals accedeixi en virtut del Contracte Principal, i al deure de guardar-les, obligacions que subsisteixen fins i tot després de finalitzar la seva relació amb la persona contractant. La resta d’obligacions previstes en relació al tractament de dades per compte de tercers, s’extingiran en el moment en què les dades hagin estat esborrats o eliminats de l’equip d’emmagatzematge de dades o d’alguna manera, destruïts o convertits en inaccessibles.

POLÍTICA DE COOKIES
La present Política de galetes pretén proporcionar la informació necessària perquè qualsevol usuari del lloc web pugui decidir si vol permetre la instal·lació de les cookies utilitzades per ADELA XIRAU SERRA i com gestionar-les. Per això, proporcionem una sèrie de nocions bàsiques el coneixement considerem essencial (què són les galetes i per a què poden servir, o com desactivar-les o esborrar-les) per a qualsevol usuari d’internet, i facilitem la identificació de les nostres galetes.

La informació sobre la Política de galetes de ADELA XIRAU SERRA es proporciona a través de dues capes: la primera, un «avís» al peu de pàgina del lloc web, en què s’adverteix de la instal·lació de cookies no exemptes descrivint la seva finalitat en cas de prosseguir la navegació sense modificar la configuració del navegador i es proporciona un enllaç a la present Política perquè l’usuari pugui conèixer amb més detall el seu contingut i funcionament, sent aquesta la segona capa d’informació.
La nostra Política de galetes és pública i permanentment accessibles a través de l’enllaç habilitat al lloc web, anomenat «Cookies», al qual poden accedir els usuaris per mantenir-se informats en tot moment.
Aquesta Política de galetes pot actualitzar-se en qualsevol moment, com a conseqüència d’un canvi normatiu o com a conseqüència de qualsevol canvi en la configuració de les galetes utilitzades.
ADELA XIRAU SERRA pot utilitzar cookies, i altres tecnologies similars, per emmagatzemar i recuperar informació dels equips terminals dels usuaris dels seus llocs web (en endavant, denominades conjuntament «Galetes»).

Les cookies són arxius o programes informàtics, enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web, que emmagatzemen informació en l’equip de l’usuari, en accedir o navegar per un lloc web, i permeten que s’accedeixi a aquesta després de la seva instal·lació. En altres paraules, són elements d’informació que un lloc web s’instal·la en el seu dispositiu quan el visita. Aquests dispositius poden contenir informació sobre els hàbits de navegació dels usuaris o de l’equip en què s’instal·len, o fins i tot poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

1. TIPUS DE COOKIES
Hi ha diversos tipus de cookies en funció de la finalitat per a la qual s’utilitzen. ADELA XIRAU SERRA utilitza els següents tipus de cookies:

• Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi ha en ella com, per exemple, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, realitzar el procés de compra d’una comanda o compartir continguts a través de xarxes socials.
• Galetes analítiques: Són aquelles que ens permeten fer el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris del nostre lloc web. Utilitzem els serveis de Google Analitycs per realitzar aquestes anàlisis. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
• Galetes publicitàries: són aquelles que ens permeten gestionar, de la forma més eficaç possible, els espais publicitaris del nostre lloc web, en base a criteris com el contingut editat o la freqüència amb la qual es mostren anuncis. Galetes de remàrqueting: mitjançant la inserció d’un píxel o etiqueta es registra la visita dels usuaris al nostre lloc web per tal que apareguin anuncis sobre els nostres productes i / o serveis en el timeline de les seves xarxes socials (Twitter i / o Facebook ). Les xarxes socials s’encarreguen del registre i conservació de la informació fins a un màxim de 90-180 dies.
• Galetes socials: Són aquelles que els proveïdors de serveis de xarxes socials poden instal·lar quan l’usuari selecciona compartir un determinat contingut del nostre lloc web a la xarxa social que operen.

Les cookies que utilitza ADELA XIRAU SERRA són anònimes i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari.

2. GESTIÓ DE COOKIES
La instal·lació de les cookies es produirà després d’obtenir el consentiment dels usuaris. Considerem que hem obtingut aquest consentiment si l’usuari navega pel nostre lloc web, o si realitza determinades accions que impliquen l’autorització expressa de la instal·lació de les cookies.
Si l’usuari desitja revocar el consentiment prestat haurà d’eliminar les cookies instal·lades i, si escau, modificar les seves preferències sobre l’acceptació de cookies a través de les opcions del seu navegador. Per evitar que s’instal·lin en el futur haurà activar les opcions de navegació privada o «Do-Not-Track» previstes en el seu navegador, és a dir, bloquejar o desactivar la instal·lació de cookies.
Per permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip o dispositiu mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el mateix, has de seguir les instruccions proporcionades pel propi navegador. A continuació et proporcionem els enllaços per configurar les galetes dels navegadors més populars:
• Internet Explorer: Eliminar i administrar galetes
• Mozilla Firefox: Esborrar galetes; Impedir que els llocs web guardin les seves preferències o estats de sessió a Firefox
• Google Chrome: Com administrar galetes i dades de llocs
• Opera: galetes
• Safari: Ajustos web de Safari

Si fas servir qualsevol altre navegador, o els enllaços proporcionats no contenen la informació que desitges, pots localitzar com gestionar les galetes que s’instal·len en el teu equip accedint al menú «Opcions» o «Configuració» -o equivalent- del navegador, o bé consultant la secció d ‘»Ajuda» o «Suport» del propi navegador.
Hi ha navegadors que permeten configurar regles específiques per administrar les galetes per lloc web, de manera que poden inhabilitar les galetes de tots els llocs excepte d’aquells en els quals es confiï.

D’altra banda, si no desitja que el codi JavaScript de Google Analytics recopili les dades de la seva visita pot instal·lar el complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytic. El complement no evita que la informació s’enviï al lloc web o, per altres vies, a altres serveis d’analítica web.
En cas de bloquejar o desactivar l’ús de cookies en el teu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.
Recorda que has de configurar les teves preferències en tots els dispositius que utilitzis per navegar per internet.